Menu

Ngày Giỗ

Những Ngày Giỗ Tổ

  • Giỗ cụ Thủy Tổ Huyền Sảng (đời thứ 1): Ngày 2 Tháng 10 Âm Lịch
  • Giỗ cụ Tổ Hoàng Hiệp Bính (đời Thứ 6): Ngày 12 Tháng 12 Âm Lịch
  • Giỗ cụ Mãnh Tổ Hoàng Triều (đời thứ 7): Ngày 14 Tháng 4 Âm Lịch (Ngày giỗ chính thức)