Menu

Sunday, July 23, 2017

Lễ An Vị Ông Bà Hoàng Ngọc Ru

Chùa Liên Hoa

Quận Cam - Cali - USA

23 July 2017


Ngày thủy táng: 03-May-2017 (Ngày 7 Tháng 3 ÂL)

Tại Long Hải, Việt Nam


Click on Right/Left arrow to browse the album!

Lễ An Vị OB Hoàng Ngọc RuNo comments:

Post a Comment