Menu

Thursday, August 1, 2013

Câu Cua


Chuyện Cậu Cả Cận Câu Cua

Chuyện Vui Cười


Chị Cả Cận chẳng chịu cung cấp cho Cậu Cả Cận cần câu cá, Cậu Cả Cận cứ câu cá. Chị Cả Cận chẳng chịu cho Cậu Cả Cận cũi câu cua, Cậu Cả Cận cứ câu cua.
Câu chẳng có cá. Chỉ có cua. Cậu Cả Cận câu cả chục con cua, cua cha có, cua chú có, cua cô có, cua cái có, cua con có, cua cháu có... Có con cụt cả càng, có con còn cả cặp. Cậu Cả Cận cầm con có cặp càng cứng cáp chỉ cho Chị Cả Cận coi cái của cua, Chị Cả Cận cười canh cách!..
Chợt con cua cái cà chớn cà cháo, chỉa cặp càng cặp cứng cái... củ cải của Cậu Cả Cận, cắn cụt! Cậu Cả Cận cay cú, Cậu Cả Cận cau có, Cậu Cả Cận cáu, Cậu Cả Cận chụp cái càng của con cua cái, cắn cốp cốp, cắn cái cụp! Cậu Cả Cận chửi: "Cho con chết!" Cậu Cả Cận choi choi chua chát chửi cha con cua cái. Cậu Cả Cận cầm cái cán cuốc chọt cho con cua cái chết.
Cậu Cả Cận cười cười. Chị Cả Cận cũng cười cười: "Chàng chớ có chơi cua, coi chừng cua cắn!"
Câu cuối cho Cậu Cả Cận: "Chàng chớ có chơi cua, coi chừng cua cắn cụt cu!"Xem thêm hình Cậu Cả câu cua...


Câu Cua