Menu

Khánh Thành Từ Đường


Lễ Khánh Thành
Từ Đường Hoàng Tộc


Hoàng Tộc Worship Hall Grand Opening
February 1st, 2002


Video Phần I

Click on the video below to play!Video Phần II

Click on the video below to play!