Menu

Gia Phả - Phần I

TIỀN PHẢ
Nguồn Gốc Họ Hoàng

Nghiên cứu về nguồn gốc họ Hoàng, chúng tôi tìm được 2 nguồn:

Nguồn 1:

Bộ "Bách Tính Tầm Nguyên" nói rằng: "Dưới thời Phục Hy Thị, một nhà có 8 anh em chia nhau mỗi người đi một phương, lập thành 8 bộ lạc khác nhau. Trong số đó có một người đến một thung lũng bạt cỏ làm ruộng. Trong đời Thần Nông Thị, ngành đó đã trở thành một bộ lạc có sức mạnh và thế lớn là người Hiên-Viên.

Buổi đầu, bộ lạc này biết chế tạo và xử dụng binh khí để đánh trận, gầy dựng nên một bộ lạc hùng mạnh. Rồi cũng vì ý thức tìm về nguồn gốc, người Hiên-Viên ghi lại phát tích của tổ tiên như sau:

Một (nhất: ) trong 8 (bát: ) anh em, phát cỏ (thảo: ) để làm ruộng (điền: ).  Bốn chữ trên đem sắp xếp lại thì thành ra chữ Hoàng ().

Từ đó, bộ lạc Hiên-Viên dùng chữ Hoàng để làm họ.  Họ Hoàng xưng Đế thay Thần Nông Thị, gọi là Hoàng Đế Hiên-Viên.  Về sau, hai vấn đề lớn là triều đại và lãnh thổ đã làm cho thay đổi mà con cháu không biết lối tìm về gốc nữa.


Nguồn 2:

Cũng có một truyền thuyết cho rằng, về Thế Kỷ thứ XVI, họ nhà Mạc () sau khi bị thất thế thì con cháu đổi ra họ Hoàng ().