Menu

Birthday Club


January Birthdays

 1. Jan 01: 12 Hoàng Đăng Quang
 2. Jan 03: 13 Hoàng Bảo Duy
 3. Jan 12: 13 Hoàng Đan-Thanh Kathleen
 4. Jan 13: 13 Hoàng Tú-Quyên Trina
 5. Jan 23: 13 Hoàng Thúy Kaili
 6. Jan 25: Ngô Đạt Danny (Hoàng Ý-Nhi Betty 13)
 7. Jan 27: 13 Hoàng Yến-Nhi Tracy
 8. Jan 29: Nguyễn-Thị Ánh-Hồng (Hoàng Quốc Huy 13)
 9. Jan xx: 12 Hoàng Kim Chi
 10. Jan xx: 12 Hoàng Thu Trang

February Birthdays

 1. Feb 01: Nguyễn Thế Ái (Hoàng Mai Dung 12)
 2. Feb 02: Đỗ Thị Nhĩ (Quả phụ Hoàng Ngọc Nha 11)
 3. Feb 02: Đào Thị Lan (tự Duyên, vợ Hoàng Đăng Khoa 11)
 4. Feb 28: 13 Hoàng Thúy-Mỹ Michelle

March Birthdays

 1. Mar 03: 13 Hoàng Thúy Thalia
 2. Mar 24: 13 Hoàng Minh Brandon
 3. Mar 28: 12 Hoàng Quốc Oai
 4. Mar 28: Hoàng Joanie (Hoàng Thiệu Tường Thomas 12)
 5. Mar xx: 12 Hoàng Bích Ngọc

April Birthdays

 1. Apr 03: 13 Hoàng Vĩnh Bin
 2. Apr 06: 11 Hoàng Mạnh Đạt (mất 24-Nov-2008)
 3. Apr 06: 13 Hoàng Vĩnh Kenley
 4. Apr 10: Tiana Minh Tonnu (Hoàng Vĩnh Tuy 12)

May Birthdays


June Birthdays

 1. Jun 01: 12 Hoàng Cẩm Tú
 2. Jun 02: 12 Hoàng Văn Tuyên
 3. Jun 06: 14 Hoàng Bảo-Lộc Jason
 4. Jun 11: 14 Hoàng Ting Lily
 5. Jun 13: 12 Hoàng Danh Môn
 6. Jun 13: 13 Hoàng Thi Tristy
 7. Jun 16: 13 Hoàng Tố Quyên
 8. Jun 19: 12 Hoàng Khai Nhan
 9. Jun 22: 12 Hoàng Tuấn Anh
 10. Jun 27: 12 Hoàng Ngọc Trâm

July Birthdays

 1. Jul 06: Phan Hồ Minh Ngọc (Hoàng Quốc Oai 12)
 2. Jul 11: 13 Hoàng Nicholas
 3. Jul 13: 13 Hoàng Tú-Tee Chloe
 4. Jul 17: Bùi Đạt Hiển (Hoàng Cẩm Tú 12)
 5. Jul 21: 12 Hoàng Thiệu Tường Thomas
 6. Jul 26: 12 Hoàng Phương Lan

August Birthdays

 1. Aug 09: 14 Hoàng Cát-Tiên Ami
 2. Aug 16: Nguyễn-Vũ Thị Yến (Hoàng Quí Đôn 12)
 3. Aug 16: Nguyễn Thị Bích Phượng (Hoàng Băng Tâm 12)
 4. Aug 17: 12 Hoàng Phương Thảo
 5. Aug 29: Christina Ting Chen (Hoàng Vĩnh Nghi 13)

September Birthdays

 1. Sep 02: 13 Hoàng Ngọc Hà
 2. Sep 02: Nguyễn Ngọc Thủy (Hoàng Tuấn Anh 12)
 3. Sep 04: Huỳnh Mai Loni (Hoàng Vĩnh Bin 13)
 4. Sep 04: 13 Hoàng Ý-Nhi Betty
 5. Sep 06: 13 Hoàng Khôi Aaron
 6. Sep 09: 12 Hoàng Thanh Liêm
 7. Sep 14: 12 Hoàng Quí Đôn (Trưởng họ USA
 8. Sep 14: Nguyễn Trọng Khang (Hoàng Bích Hạnh 12)
 9. Sep 15: 13 Hoàng Ngọc Linh
 10. Sep 16: 13 Hoàng Vĩnh Nghi
 11. Sep 24: Tô Quỳnh Hoa (Hoàng Đăng Quang 12)
 12. Sep 25:  Nguyễn-Hoàng Ngọc-Hân (Kathy - con gái Trọng Khang & Bích Hạnh)

October Birthdays

 1. Oct 06: Phạm Thị Nê (Hoàng Mạnh Đạt 12)
 2. Oct 09: 14 Hoàng Nhi Mia
 3. Oct 11: 13 Hoàng Duy Alvin
 4. Oct 11: 13 Hoàng DuyTam Sean
 5. Oct 12: 12 Hoàng Mộng Điệp
 6. Oct 14: 12 Hoàng Thu Nga
 7. Oct 15: 11 Hoàng Ngọc Hộ (Chất - mất 26-Aug-2009)
 8. Oct 15: Phạm Hằng (Hoàng Danh Môn 12)
 9. Oct 16: 11 Hoàng Ngọc Tiêu (Cao Tiêu)
 10. Oct 17: 12 Hoàng Bội-Ngọc Tanya
 11. Oct 23: 13 Hoàng Đan-Trinh Melanie
 12. Oct 25: 13 Hoàng Quốc Huy
 13. Oct 27: 12 Hoàng Tùng Mậu
 14. Oct 27: 13 Hoàng Vĩnh Ashton
 15. Oct 30: 13 Hoàng Phoebe

November Birthdays

 1. Nov 01: 12 Hoàng Văn Tuyên (Trưởng họ Hà Nội)
 2. Nov 02: 12 Hoàng Thúy Mai
 3. Nov 06: 13 Hoàng Lyla Mia
 4. Nov 07: 14 Hoàng Ling Emi
 5. Nov 08: 12 Hoàng Thiện Cơ
 6. Nov 08: 12 Hoàng Vĩnh Tuy (mất 23-Sep-2004)
 7. Nov 11: 14 Hoàng Vĩnh Ian
 8. Nov 16: 12 Hoàng Mai Dung
 9. Nov 16: 12 Hoàng Băng Tâm
 10. Nov 18: 13 Hoàng Khánh-Lam Hailey
 11. Nov 22: 12 Hoàng Đức Thụ
 12. Nov 25: 12 Hoàng Bích Hạnh

December Birthdays

 1. Dec 01: Phạm Thị Hiền (Hoàng Khai Nhan 12)
 2. Dec 06: 14 Hoàng Nhi Maily
 3. Dec 08: 13 Hoàng HuyTam Ian
 4. Dec 10: 12 Hoàng Kim Anh
 5. Dec 17: 12 Hoàng Tiến Chức
 6. Dec 18: Nguyễn Đình Thanh (Hoàng Phương Thảo 12)
 7. Dec 18: 13 Hoàng Quốc-Trung Tyler
 8. Dec 20: Phạm Ngọc Nụ (Hoàng Ngọc Tiêu 11)
 9. Dec 24: 11 Hoàng Đăng Khoa (mất 27/7 âm lịch 1998)
 10. Dec 24: Nguyễn Thanh Thảo (Hoàng Thiện Cơ 12)
 11. Dec 25: 12 Hoàng Long Chuẩn
 12. Dec 31: 13 Hoàng Thông Thompson