Menu

Saturday, June 24, 2017

Lời Tâm Huyết


Mến gửi anh em và các cháu định cư ở các nơi
Tôi tự nghĩ phận hèn trí nhỏ
Cuộc sống còn nếm đủ cay chua
Trèo cây đạp phải cành khô
Lội sông gặp lúc sóng dồ nước dâng.

Nghe gió đến, tai bưng không ghịt
Thấy bụi về, mắt bịt còn hay
Mệnh ơi! một kiếp đọa đày
Tài ơi! một ngọn bút gầy xác xơ!

Chẳng được giúp gì cho xã hội
Đem tấm thân đọ với trâu bò
Thịt xương dù có ra tro
Phải sao giữ tấm da khô để đời.

Vả trước đã nhận lời cha chú
Thì hôm nay phải cố làm xong.
Phả nhà ghi lại mấy dòng
Vạch đường vấn Tổ tầm Tông sau này.

Người Nam, Bắc, Đông, Tây tản mác
Tình nơi đây chung bát máu đào
Nhủ nhau cộng tác đồng lao
Gần xa cùng góp sức vào bổ sung.

Chóng gởi lại tập trung dọn lại
Để hoàn thành phân phối các nơi
Thân thương ghi nhớ đời đời!...


Hải Phòng mùa Thu, năm Ất Mão, 1975
Hoàng Khắc Nhượng

No comments:

Post a Comment