Menu

Sunday, July 23, 2017

Lễ An Vị Ông Bà Hoàng Ngọc Ru

Chùa Liên Hoa

Quận Cam - Cali - USA

23 July 2017


Ngày thủy táng: 03-May-2017 (Ngày 7 Tháng 3 ÂL)

Tại Long Hải, Việt Nam


Click on Right/Left arrow to browse the album!

Lễ An Vị OB Hoàng Ngọc Ru



Sunday, July 16, 2017

Giỗ Tổ Năm 2005

Hình Ảnh Giỗ Tổ
Năm 2005


Click on the left/right arrow on the image below to browse the photo album!

Giỗ Tổ 2005